عکس با کامره / Submit Camera photos

نام عکاس / Name *
نام عکاس / Name
1. نام فايل هاي عكس / Name of the photos (e.g. Masoudi1Jalalabad, Masoudi2Kandahar) 2. سالي كه عكسها گرفته شده است / When the photo was taken 3. توضیحات که چرا عکسهای ارسال شده با موضوع "تولد دوباره " افغانستان مرتبط است / Why the submitted photos relate to the "Rebirth" of Afghanistan
براي إرسال عكسها، لطفا روش به اشتراك گذاري فايلها مثل http://www.dropbox.com و يا http://wetransfer.com استفاده نماييد. / To submit photos, please use file-sharing platforms such as http://www.dropbox.com or http://wetransfer.com
http://